Kadry i Płace Pracowników Urzędu i Oświaty

(wersja Windows)

 

Program Kadry I Płace umożliwia skomputeryzowanie większości prac  realizowanych w „kadrach” oraz prac związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, wykonywanych przez „płace”. Jest przeznaczony głównie do obsługi jednostek administracji rządowej i samorządowej, również z uwzględnieniem specyfiki “oświaty”.

 

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

System identyfikatorów, haseł i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

System "Kadry - Płace" składa się z dwóch podstawowych modułów .

 

Moduł “Kadry” gromadzi wszystkie niezbędne informacje o zatrudnionych i zwolnionych (uprzednio zatrudnionych) pracownikach, takie jak:

 • podstawowe informacje osobowe o pracowniku,  dzieciach itd.
 • informacje związane z zatrudnieniem, takie jak: staże pracy, ewidencja nieobecności, ewidencja czasu pracy, świadczenia socjalne, kary, szkolenia itp.

 

W ramach modułu można wykonywać różne zestawienia, w układzie, i o zawartości informacyjnej definiowanej bezpośrednio przez użytkownika, co pozwala na sprawne panowanie nad zawartością systemu i poprawnością danych, jak również pomaga rozwiązać problem niezbędnej sprawozdawczości.

 

Moduł “Płace” bazujący na części danych zgromadzonych w module “Kadry”, umożliwia realizację następujących funkcji:

 • ewidencję wynagrodzeń i potrąceń dla poszczególnych pracowników, automatyczną obsługę potrąceń, automatyczną zmianę "wysługi lat",
 • definiowanie własnych i modyfikację istniejących składników płacowych (lub potrąceń),
 • tworzenie i automatyczne naliczanie list płac, w tym również dla umów zleceń (w systemie można zdefiniować dowolną liczbę list płac, program tak nalicza płace, że w przypadku dokonania w miesiącu kilku wypłat dla danego pracownika, należne składki są tak wyliczane, żeby później po przekazaniu danych do programu Płatnika, suma składek była równa składce od sumy podstaw).
 • automatyczny wydruk rachunków dla umów zleceń
 • wykonywanie zestawień pomocnych w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym i ZUSem, na poziomie poszczególnych list płac i zbiorczo dla wybranych komórek organizacyjnych lub zbiorczo dla całej jednostki.
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego dla poszczególnych pracowników, drukowanie dokumentów PIT11, PIT40,  PIT8C i   PIT-R
 • elektroniczny przekaz PITów do urzędów skarbowych
 • przygotowanie i wydruk PIT-4R
 • półautomatyczne rozliczanie zasiłków chorobowych,  prowadzenie kartoteki zasiłkowej
 • naliczanie kwoty tzw. "trzynastki", „próbne” naliczenie „trzynastki” celem zaksięgowania w koszty poprzedniego roku
 • automatyczne przekazywanie danych do programu Płatnika, przy czym możliwa jest obsługa jednego lub wielu płatników.
 • tworzenie wydruków o układzie danych, szczegółowości i zakresie czasowym precyzowanym przez użytkownika, pozwalających na wykonanie zestawień, począwszy od pełnej analityki np. na poziomie pracownika i poszczególnych składników jego wynagrodzenia, a skończywszy na skomasowanej informacji syntetycznej na poziomie całej jednostki organizacyjnej.

 

Program może, (po uprzedniej, prostej parametryzacji typowymi dekretami księgowymi),

przekazywać zbiorcze kwoty z list płac, wprost do Księgowości Budżetowej SIGID, w formie

gotowych do zaksięgowania dzienników o statusie „do rejestracji”.

 

(Data opr. grudzień 2013)

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]