Kadry i Płace Pracowników Urzędu i Oświaty

(wersja dla Windows)

 

 

Program „Kadry - Płace" firmy SIGID,  przeznaczony jest głównie do obsługi jednostek administracji państwowej i samorządowej, również z uwzględnieniem specyfiki „oświaty".  Program umożliwia obsługę wielu płatników.

Program składa się z kilku  podstawowych modułów: - modułu „Kadry", modułu "Płace" oraz z modułów działających na styku tych dwóch zagadnień, i umożliwia:

W zakresie „typowo” kadrowym:

 • Ewidencjonowanie podstawowych danych kadrowych pracownika (dane osobowe, dzieci, historia poprzedniego i bieżącego zatrudnienia, szkolenia, badania lekarskie, świadczenia socjalne, kary
 • Wyliczanie stażu pracy, dla potrzeb urlopu, nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego
 • Zestawienie terminów wypłat nagród jubileuszowych (np. dla najbliższego roku)
 • Ewidencjonowanie urlopów (w układzie dziennym lub godzinowym)
 • Ewidencjonowanie innych nieobecności (w układzie dziennym i godzinowym)
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Definiowanie (planowanie) i drukowanie  indywidualnych grafików czasu pracy
 • Generowanie zestawień
 • Możliwość opracowania i generowania własnych wzorów pism, zaświadczeń, dokumentów (wg wzorów w postaci plików  „rtf”, opracowanych np. przy użyciu programu Microsoft WORD)
 • Możliwość ewidencjonowania (w ramach programu), zeskanowanych dokumentów pracowniczych
 • Zestawienie danych i generowanie dokumentu ZUS ERP-7 (z możliwością uzupełniania danych np. dla wcześniejszych lat)
 • Prowadzenie własnego notatnika, z funkcją sprawnego przeszukiwania
 • Generowanie „własnych” zestawień, dla których można zdefiniować postać wydruku i warunki wyboru danych

W zakresie „typowo” płacowym program pozwala na:

 • Definiowanie składników płacowych (przychodów i potrąceń) i sposobu ich naliczania (kwotowo, procentowo, godzinowo)
 • Obsługę dowolnej liczby list płac w miesiącu, zapewniając poprawność naliczanych składek społecznych i składki zdrowotnej (również „obniżonej”), zgodnie z wymogami programu Płatnik. Obsługiwani przy pomocy programu pracownicy są przypisani do wskazanej komórki organizacyjnej i domyślnie „trafiają” na listy płac związane z tą komórką. Możliwa jest jednak realizacja wypłaty przy pomocy listy płac z innej komórki.
 • Automatyczne zaniechanie poboru składek emerytalnych i rentowych, po przekroczeniu limitu 30 krotności średniej płacy dla danego roku
 • Łatwa korekta składek wypadkowych, np. w przypadku opóźnionej informacji z ZUS o wysokości tej składki
 • Obsługę umów o dzieło i umów zleceń, generowanie rachunków dla umów zleceń
 • Przekaz danych do programu Płatnika
 • Generowanie pliku z przelewami (przy pomocy dodatkowego programu), celem przekazania danych do „programu  bankowego”
 • Rozliczanie zasiłków chorobowych, wraz z wydrukiem rozliczenia i ewidencjonowaniem danych w kartotece zasiłków chorobowych oraz w kartotece podstaw zasiłków, możliwość ustawienia parametrów sterujących wyliczaniem zasiłków, uwzględniających specyfikę danego płatnika
 • Naliczanie i przygotowywanie wypłaty tzw. „trzynastki”, z uwzględnieniem specyfiki „sfery budżetowej” – czyli zaksięgowanie w „poprzedni rok”, wypłata najpóźniej do marca, uwzględnienie odliczeń z podstawy do 13.
 • Wliczanie „trzynastki” do podstawy chorobowego z uwzględnieniem współczynnika korekty
 • Rozliczanie urlopu wypoczynkowego, w sytuacji gdy występują zmienne składniki płacowe
 • Realizację tzw. wypłat socjalnych, z uwzględnieniem rocznego limitu kwoty wolnej od podatku, naliczanie i pobór zaliczek podatkowych od rzeczowych świadczeń socjalnych
 • Tworzenie indywidualnych i zbiorczych zestawień płacowych o dowolnym zakresie czasowym, wydruk rocznych kart wynagrodzeń pracowników
 • Wyliczanie wyrównania wynagrodzeń w przypadkach podwyżki obowiązującej wstecz (dla nauczycieli i dla administracji)
 • Wysyłanie e-maili z informacją o wypłacie dla pracowników

 W temacie podatku dochodowego:

 • Naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, z automatycznym „przejściem” na wyższy procent podatku po przekroczeniu progu podatkowego, ale z możliwością zablokowania  „przejścia” na wniosek pracownika
 • Obsługę osób zwolnionych z podatku zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie do momentu ukończenia 26-go roku życia.
 • Naliczanie danych i drukowanie dokumentów PIT-11,  PIT-R,  PIT-4R, PIT-8AR
 • Elektroniczny przekaz zbiorczych dokumentów PIT-11,  PIT-R,  wraz z pełną obsługą w zakresie wydruku UPO, wydruku wykazu osób dla których przekazano dokumenty itp.
 • Równolegle z wydrukiem w/w dokumentów, generowanie  indywidualnych plików XML, z których dane można zaimportować do systemu e-deklaracje, np. w przypadku konieczności wprowadzenia korekt dokumentów PIT
 • Tworzenie w formacie PDF i wysyłanie dokumentów PIT pracownikom przy użyciu poczty e‑mail

W temacie Pracowniczych Planów Kapitałowych

 •      Obsługa, naliczanie składek na PPK
 •      Generowanie plików z informacjami do wczytania w programach obsługujących Pracownicze Plany Kapitałowe

W temacie współpracy z programem księgowym (firmy SIGID)

 •      Możliwość zdefiniowania schematów księgowania zawierających dekrety i przekazywania danych księgowych do programu księgowości budżetowej

Dodatkowo dla instalacji obsługujących „oświatę”:

 • Obsługę zagadnienia „średnich wynagrodzeń nauczycieli”
 • Wyliczanie średniej z godzin
 • Wyrównania podwyżek obowiązujących wstecz
 • Automatyczną wycenę różnych rodzajów godzin ponadwymiarowych nauczycieli
 • Rozliczenie (podział) subwencji oświatowej ("Specjalna organizacja nauki")

Dodatkowo dla instalacji obsługujących straże pożarne:

 • Specyficzny sposób wyliczania dodatku stażowego
 • Specyficzny sposób wyliczania wynagrodzenia za czas choroby
 • Ewidencjonowanie danych kadrowych specyficznych dla tej grupy zawodowej

Program umożliwia dodatkowo m.in.:

 • Aktualizację oprogramowania,  bezpośrednio z naszej strony internetowej.
 • Pracę wielostanowiskową, przy zakupie jednej licencji w sieciach Microsoft Windows.
 • Samodzielne ustawianie parametrów sterujących pracą programu, np. procentów składek, parametrów naliczania podatku dochodowego itp.
 • Moduły „Kadry” i „Płace” działają na wspólnej bazie pracowników, jednak wszystkie działania związane z płacami (np. definiowanie wynagrodzeń pracowników), realizuje się w ramach modułu płacowego. Pozwala to na szybkie wdrożenie  „płac”, bazując na minimalnych danych kadrowych, które można później sukcesywnie uzupełniać.
 • Program można wdrożyć w dowolnym terminie,  rozpoczynając przetwarzanie płac od dowolnego miesiąca. Później można uzupełnić brakujące miesiące, ale nie jest to konieczne, bowiem np. dla potrzeb wystawienia PITów, można uzupełnić dane przed wydrukiem podając je „ręcznie”.
 • W przypadku wielokrotnego zatrudnienia pracownika w różnych komórkach organizacyjnych (w ramach jednego płatnika) można dopisać pracownika kilkakrotnie, a program umożliwi zbiorczy przekaz danych do programu Płatnik (z prawidłowo naliczonymi składkami), jak również wystawienie jednego dokumentu PIT, obejmującego sumaryczne przychody danej osoby.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]