Gospodarka Materiałowa Jednostek Budżetowych

(wersja dla Windows)

 

Program umożliwia skomputeryzowanie większości podstawowych operacji związanych z obsługą gospodarki magazynowej np. w  zakładach budżetowych jednostek samorządowych. W praktyce sprowadza się to do prowadzenia ewidencji stanów magazynowych i ruchu materiałów oraz wykonywania niezbędnych analiz i zestawień kontrolnych, o zakresie i w formie definiowanej przez użytkownika.

 

Podstawowe cechy funkcjonalne programu można ująć w sposób następujący:

 

  • program może być eksploatowany jednostanowiskowo lub w wersji sieciowej i może obsługiwać dowolną liczbę magazynów
  • ewidencja ruchu materiałów prowadzona jest "w czasie rzeczywistym" co gwarantuje aktualną informację o stanach (oczywiście pod warunkiem prowadzenia na bieżąco ewidencji ruchu materiałów)
  • ewidencję prowadzi się w układzie ilościowo wartościowym wg cen zakupu (bez możliwości wykonywania procedury przeceny)
  • ze względu na specyfikę pracy magazynów jednostek (zakładów) budżetowych zrezygnowano z wymogu opracowywania i nadawania poszczególnym pozycjom magazynowym "indeksu materiałowego" - program umożliwia pracę z wykorzystaniem tzw. "potocznego nazewnictwa" - co ułatwia prace związane z wdrożeniem systemu
  • dokumenty ruchu materiałowego mogą być wystawiane ręcznie i ewidencjonowane "w komputerze" lub możliwy jest ich "wydruk komputerowy"
  • program może współpracować z Księgowością Budżetową - w zakresie półautomatycznego przekazywania danych "do zaksięgowania".

 

System haseł i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

W związku z wprowadzeniem wymogu, generowania na żądanie organów kontrolnych informacji w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, wyposażono program w funkcjonalność  pozwalającą wygenerować taki plik, wraz ze szczegółowym zestawieniem kontrolnym.

 

 

(Data opr. lipiec 2016)

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]