Księgowość Budżetowa Jednostki i/lub Zarządu

(wersja dla Windows)

 

Program Księgowości Budżetowej umożliwia prowadzenie księgowości dowolnej jednostki budżetowej zaczynając od najmniejszej np. szkoły, aż po księgowość dużego miasta, oraz budżetu gminy, powiatu itd., zastępując dotychczasowe ewidencje syntetyczne i analityczne prowadzone w formie tabelarycznej (dziennik-księga główna) i na kartach kontowych.

Program do obsługi księgowości zawiera moduł umożliwiający zakładanie i modyfikację planu kont, zgodnie z wymaganiami określanymi w Typowym Planie Kont dla jednostek budżetowych i dla budżetu gminy, powiatu. W celu zapewnienia kontroli wpływów i wydatków budżetowych zastosowano klasyfikację budżetową jako dodatkowe kryterium grupowania danych.

Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki przewidzianym w zdefiniowanym planie kont. Użytkownik sam definiuje sobie podział na grupy dokumentów np. bankowe, kasowe, faktury, noty itp. Dokumenty księgowe podlegają rejestracji w celu kontroli kompletności i zagwarantowania prawidłowości księgowań. Dokumenty poprawnie zarejestrowane w komputerze przez użytkownika mogą być korygowane tylko na podstawie poleceń księgowania podpisanych przez głównego księgowego.

Program pozwala księgować na jednym z dwóch otwartych do księgowania sąsiednich miesiącach, a na przełomie roku, także w miesiącach grudniu i styczniu nowego roku.

Ukierunkowanie programów księgowości na organizację tzw. podległych Jednostek Organizacyjnych, jest szczególnie przydatne w dużych urzędach.

Wewnętrzne zabezpieczenia dostępu do poszczególnych zadań, uniemożliwiają nieupoważnionym pracownikom dostęp do informacji finansowej i wykonywanie takich operacji jak np. rejestracja dokumentów, księgowanie, zamykanie miesiąca i roku itd.

Po zaksięgowaniu operacji gospodarczych na kontach, można otrzymać informacje wynikowe za dowolny okres, m.in. w postaci:

 • wydruku zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych na dowolnym poziomie analityki,
 • wydruku operacji gospodarczych na wybranym koncie z podaniem konta przeciwstawnego,
 • wydruku rzeczywistych i planowanych wydatków, kosztów i dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach,
 • wydruku - porównania dochodów i wydatków (plan i wykonanie w zł i %) w układzie wybranego zakresu klasyfikacji budżetowej,
 • wydruku informacji o dokumentach (operacjach gospodarczych) zaksięgowanych w komputerze, itp.

Okresem księgowania (okresem sprawozdawczym) może być miesiąc lub rok, zamknięcie okresu polega na wykonaniu zadania “zamknięcia miesiąca” lub “zamknięcia roku”. Wykonanie operacji zamknięcia roku, tworzy automatycznie bilans otwarcia na rok następny, który dodatkowo może być przez głównego księgowego korygowany przewidzianym w programie zadaniem obsługi bilansu otwarcia.

 1. Wbudowany moduł planowania budżetowego pozwala wprowadzać plan dochodów i wydatków budżetowych wraz ze zmianami planów. Na ich podstawie program generuje większość typowych sprawozdań, tj. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-50, Rb-30S, Rb-31, Rb-34S, Rb-WS, Rb-WSa), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. 2010 nr 20 poz. 103  z dnia 3 lutego 2010r. Sprawozdania można drukować w wersji graficznej, na drukarkach laserowych lub atramentowych.
 2. Sprawozdania Rb-27S, Rb28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-31, Rb-34S, program może zapisać do pliku o nazwie i strukturze wczytywanej do udostępnianego przez Ministerstwo Finansów programu Besti@, wg specyfikacji WeWy ver 10.01.
 3. Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb28S, Rb-NDS, Rb-50, Rb-27ZZ, Rb-30S, Rb-31, Rb-34S program może zapisać do pliku o nazwie i strukturze wczytywanej do programów "Budżet JST Plus" lub "Budżet JB Plus" firmy DOSKOMP.
 4. Program obsługuje szczególne zasady rachunkowości, m.in. "zaangażowanie" na kontach pozabilansowych 998-..., wydruki bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki,  zgodnie z Rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 5 lipca 2010 r. D.U. 128 poz. 861 z późn. zmianami (obsługa nowych wzorów arkuszy bilansowych wg rozporządzenia Min. Fin. z dnia 1 lutego 2012r. Dz.U.2012 poz. 121 zostanie udostępniona do końca 2012 roku), a także ewidencję i sprawozdawczość w układzie zadaniowym.
 5. Księgowość Budżetowa pozwala zaimportować z programu „Rejestr zaangażowania środków budżetowych JST” (firmy DOSKOMP) i automatycznie zaksięgować na odpowiednie konta informacje o wysokości zaangażowania wydatków budżetowych jednostki, oraz wyeksportować do programu PlanB (firmy DOSKOMP) dane o wysokości wykonanych dochodów lub wydatków. Eksport i import realizowany jest poprzez plik wymiany w formacie XML.

 

Program może być instalowany jako samodzielna Księgowość Budżetowa Jednostki i/lub Zarządu, lub jako Księgowość współpracująca z Księgowością Podatkową jednego lub kilku programów podatkowych i ewidencyjnych.

 

Z Księgowością Budżetową współpracują (poprzez wymianę danych) także programy:

 • Ewidencja Środków Trwałych i Przedmiotów w Ewidencji,
 • Programy Obsługi Kasy,
 • Przelewy,
 • Faktury,
 • Ewidencja Zakupów i Sprzedaży VAT
 • Kadry i Płace
 • Wszystkie programy Księgowości Analitycznych  (podatków i opłat SIGID).

 

W związku z wprowadzeniem wymogu, generowania na żądanie organów kontrolnych informacji w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, wyposażono program w funkcjonalność  pozwalającą wygenerować taki plik, wraz ze szczegółowym zestawieniem kontrolnym.

 

 

(Data opr. lipiec 2016)

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]