Księgowość Analityczna

(wersja dla Windows)

 

 

Wszystkim programom podatkowym lub ewidencyjnym (opłat) SIGID, towarzyszy instalacja programów Księgowości Podatkowej, uniwersalnego, mocno sparametryzowanego programu przeznaczonego do obsługi kont podatników bez względu na rodzaj podatku, liczbę rat i terminów płatności i innych cech obsługiwanej ewidencji szczegółowej podatku.

 

Program posiada następujące możliwości:

 • Użytkownik może zdefiniować(między innymi):
 • jakie operacje mają wejść do możliwych kilku grup: należności (bieżące, zaległe, odsetki, koszty, vat).
 • liczbę dni po których liczyć odsetki (po ustawowym terminie płatności),przesunięcie terminu liczenia odsetek w przypadku gdy ustawowy termin płacenia przypada w święto,
 • kwotę zaokrągleń wyliczanych odsetek, oraz domyślnie podpowiadane koszty upomnienia,
 • stopy odsetkowe, listę organów egzekucyjnych
 • wzorce niektórych drukowanych dokumentów, itd.

 • konta analityczne z planu kont Księgowości Budżetowej, powiązane są z obsługiwanym rodzajem podatku. Wpłaty podatku rejestrowane są tylko raz w systemie SIGID, wchodzą one na konta podatników i na konta syntetyczne Księgowości Budżetowej.

 • kwoty i terminy należności podatnika (wymiar podatku, decyzje przypisowe/odpisowe/umorzeniowe, deklaracje itp.) powstają w programie ewidencji i obliczeń podatku i przekazywane są pod kontrolą użytkownika na konto podatnika.

 • podatnika - jego konto, można szukać wg identyfikatora, nazwiska, adresu i innych cech właściwych dla danej ewidencji (np. wg numeru rejestracyjnego pojazdu dla Podatku Od Środków Transportowych).

 • program podaje listę podatników mających zaległości lub nadpłaty bez potrzeby indywidualnej analizy tysięcy kont podatkowych.

 • w programie można, można wyświetlić/wydrukować konto(-a) podatnika(-ów), wykonać wydruki naliczenia odsetek, upomnień, tytułów wykonawczych, postanowienia o zarachowaniu wpłaty itp.

 • zestawienia statystyczne pozwalają uzyskać wydruk zbiorczy za wybrany okres czasu, przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów, dla wszystkich typów transakcji występujących w Księgowości Podatkowej w różnych przedziałach czasowych.

 • program zamyka rok na kontach podatników, przenosząc obliczone salda na rok następny. Wszystkie operacje na koncie podatnika za lata poprzednie, są dostępne (bez możliwości zmiany tych danych) przez 5 lat pracy systemu.

 • program może pracować pod kontrolą haseł i indywidualnych uprawnień pracowników do wykonywania określonych czynności (przeglądanie danych, rejestracja wpłat, księgowanie, zmiana parametrów, zestawienia, wydruki itd.)

 • upomnienia, postanowienia o zarachowaniu są drukowane wg wzorców edytowanych indywidualnie przez użytkownika.

 • programy Księgowości Analitycznej mogą być połączone z programem kasowym, co pozwala na automatyczne przekazywanie danych do kasy, a także wczytanie tych danych na karty kontowe (po dokonaniu zapłaty). Możliwa jest także współpraca z programem Księgowości Budżetowej w zakresie wyliczania i przygotowywania zbiorówek wpłat/zwrotów. W przypadku, gdy wdrożona jest tzw. opcja „płatności masowych” możliwe jest automatyczne wczytywanie i zarachowywanie wpłat w oparciu o dane, które bank dostarcza w postaci elektronicznej.

 

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych. 

 

Program nie występuje samodzielnie w ofercie ZSI SIGID. Jest on dołączany do zamawianego programu podatkowego z listy ZSI SIGID.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]