Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT

(wersja dla Windows)

 

 

Program Ewidencji i Rozliczania Podatku VAT zastępuje  tradycyjne arkusze do rejestrowania dokonanych zakupów oraz sprzedaży.

 

Dane wprowadzone do programu ujmowane są w układzie miesięcznym, z możliwością wykonania zestawień za dowolny okres czasu. Każda zarejestrowana sprzedaż bądź zakup, wprowadzane są w sposób analityczny, z  podziałem na rodzaj obciążenia danej pozycji podatkiem VAT (23, 8, 5 lub 0 procent), a w przypadku zakupów uwzględnia się cel ich dalszego przeznaczenia. Podczas rejestrowania dokumentów  program zapewnia automatyczną podpowiedź kwot należnego podatku, na podstawie wprowadzonych kwot netto oraz  weryfikuje wprowadzane dane pod kątem formalnej poprawności.

 

W przypadku korzystania z programu SIGID „Ewidencja i Drukowanie Faktur” możliwe jest wczytywanie informacji z tego programu (z wielu odrębnych instalacji) do rejestru sprzedaży.

 

Uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 roku, wprowadziła dla gmin i ich jednostek budżetowych  radykalną zmianę sposobu rozliczania podatku VAT. W związku z tym zmodyfikowano program wyposażając go w mechanizmy  umożliwiające, zdefiniowanie jednostki „nadrzędnej” i jej jednostek „podległych”, celem umożliwienia rozliczania podatku VAT wg nowych zasad.

 

Zmodyfikowany w ślad za Uchwałą NSA program umożliwia:

 • Utrzymywanie odrębnych rejestrów zakupów i sprzedaży jednostek: „nadrzędnej” i jej wielu jednostek podległych. Jednostka „nadrzędna” może fizycznie, „osobiście” prowadzić rejestry własne i podległych jednostek lub tylko własne rejestry, a rejestry podległe zaczytywać z plików elektronicznych, jeżeli jednostki te prowadzą te  rejestry samodzielnie.
 • Dla jednostki „nadrzędnej”, wczytywanie i gromadzenie danych zebranych z podległych jednostek budżetowych i generowanie „zbiorczego” pliku JPK-V7M.
 • Każdy odrębny rejestr zakupów i sprzedaży ma możliwość generowania i wczytywania szczegółowych danych poprzez plik elektroniczny w ramach programów SIGID. Oznacza to dodatkową zdolność łatwego i szybkiego kontrolowania przez jednostkę „nadrzędną”  zapisów powstających w jednostkach podległych, o ile pracują na programach SIGID.

 

Opisane powyżej rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdy zarówno jednostka „nadrzędna”, jak i jednostka „podrzędna”, korzystają z programu „Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT” firmy SIGID.   W sytuacji, gdy jednostka podległa korzysta z programu innej firmy i program ten umożliwia wygenerowanie pliku JPK-V7M w formie pliku XML, (wg standardu określonego przez Ministerstwo Finansów, jest możliwe zaimportowanie takiego pliku przez nasz program obsługujący jednostkę „nadrzędną”.  W sytuacji, gdy jednostka podległa nie posiada programu, będzie możliwe przekazanie danych (rejestrów) w formie „papierowej” i wprowadzenie ich w formie sumarycznej lub szczegółowej do zbiorczego rejestru VAT SIGID.

 

Zatem podsumowując -  program umożliwia:

 • Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dla wielu płatników, w tym również dla jednostek które płatnikami podatku VAT nie są, ale uczestniczą w jego rozliczeniu przekazując dane do jednostki nadrzędnej.
 • Wczytywanie do rejestru sprzedaży, danych (faktur i uznań) z programu „Ewidencja i Drukowanie Faktur” SIGID , z jednej lub z wielu odrębnych instalacji,
 • Wczytywanie do rejestru sprzedaży, danych o fakturach wystawionych przez „obce” programy, przy pomocy otrzymanego pliku JPK-FA
 • Transfer danych z jednostek podległych do instalacji centralnej (deklaracja VAT-7 cząstkowa, rejestry zakupów i sprzedaży
 • Wydruk zestawień z poszczególnych rejestrów, za dowolny miesiąc lub za dowolny dłuższy okres, dla jednej lub zbiorczo dla wielu jednostek,
 • Rozliczenie podatku VAT naliczonego z wykorzystaniem współczynnika struktury sprzedaży oraz tzw. "prewspółczynnika", z możliwością podziału na klasyfikacje budżetowe
 • Wyznaczanie wynikowej struktury sprzedaży, automatyczne rozliczanie rocznych korekt związanych ze strukturą sprzedaży oraz tzw. "prewspółczynnikiem", 
 • Przygotowanie i wydruk deklaracji VAT-7 lub VAT-7D (od października 2020 w formie informacji)
 • Przygotowanie i wydruk zbiorczej deklaracji VAT-7, obejmującej również jednostki podległe  (od października 2020 w formie informacji)
 • Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostki nadrzędnej, dla jednostek podległych lub zbiorczego obejmującego jednostkę nadrzędną i jednostki podległe łącznie, wraz ze szczegółowym raportem kontrolnym (JPK-VAT za okres do 2020.09 oraz JPK-V7M i JPK-V7K za okres od 2020.10).
 • Możliwość zaimportowania Jednolitych Plików Kontrolnych, wygenerowanych przy pomocy programów innych firm, wraz z testem ich formalnej poprawności.
 • Obsługę tzw. "złych długów", w zakresie zakupów i sprzedaży
 • Możliwość sprawdzenia z poziomu programu, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]