Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT

(wersja dla Windows)

 

 

Program Ewidencji i Rozliczania Podatku VAT zastępuje  tradycyjne arkusze do rejestrowania dokonanych zakupów oraz sprzedaży.

Dane wprowadzone do programu ujmowane są w układzie miesięcznym, z możliwością dokonania zestawień za dowolny okres czasu. Każda zarejestrowana sprzedaż bądź zakup, wprowadzane są w sposób analityczny, z  podziałem na rodzaj obciążenia danej pozycji podatkiem VAT (23, 8, 5 lub 0 procent), a w przypadku zakupów uwzględnia się cel ich dalszego przeznaczenia. Podczas rejestrowania dokumentów  program zapewnia automatyczną podpowiedź kwot należnego podatku, na podstawie wprowadzonych kwot netto oraz  weryfikuje wprowadzane dane pod kątem formalnej poprawności.

 

W przypadku korzystania z programu SIGID „Ewidencja i Drukowanie Faktur” możliwe jest wczytywanie informacji z tego programu (z wielu odrębnych instalacji) do rejestru sprzedaży.

 

Uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 roku o następującej treści: „W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz. 555 ze zmianami) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług”,  oznacza dla  gmin i ich jednostek budżetowych, radykalną zmianę sposobu rozliczania podatku VAT. W związku z tym zmodyfikowano program wyposażając go w mechanizmy  umożliwiające, zdefiniowanie jednostki „nadrzędnej” i jednostek „podległych” względem jednostki „nadrzędnej”.

Jednostka „nadrzędna” może być podatnikiem VAT będąc  np. gminą, która przekazuje deklaracje VAT-7 do urzędu skarbowego.

Jednostka „nadrzędna” nie musi być podatnikiem VAT, będąc np. GJO dla obsługi podległych szkół i przedszkoli, gromadzącą dane z tych jednostek, która przekazuje do gminy zbiorczą deklarację VAT-7 (tzw. cząstkową z dokładnością do 1 grosza).

 

Zmodyfikowany w ślad za Uchwałą NSA program umożliwia;

 • Utrzymywanie odrębnych rejestrów zakupów i sprzedaży jednostek: „nadrzędnej” i jej wielu jednostek podległych. Jednostka „nadrzędna” może fizycznie, „osobiście”  prowadzić rejestry własne i podległych jednostek lub tylko własne rejestry, a  rejestry podległe zaczytywać z plików elektronicznych, jeżeli jednostki te prowadzą te  rejestry samodzielnie.
 • Dla jednostki „nadrzędnej”, wczytywanie i gromadzenie danych zebranych z podległych jednostek budżetowych i generowanie „zbiorczej” deklaracji VAT-7.  Jeżeli jednostka „nadrzędna” nie jest podatnikiem VAT, program umożliwia generowanie deklaracji VAT-7 (tzw. cząstkowej, bez zaokrągleń), która w formie standardowego pliku typu XML (o strukturze jak dla e-deklaracji), może  być przekazywana i wczytywana przez jej jednostkę „nadrzędną” np. gminę w odrębnej gminnej instalacji programu.
 • Każdy odrębny rejestr zakupów i sprzedaży ma możliwość generowania i wczytywania szczegółowych danych poprzez plik elektroniczny w ramach programów SIGID.  Oznacza to dodatkową zdolność łatwego i szybkiego kontrolowania przez jednostkę „nadrzędną”  zapisów powstających w jednostkach podległych, o ile pracują na programach SIGID.

 

 

Opisane powyżej rozwiązanie dotyczy sytuacji, gdy zarówno jednostka „nadrzędna”, jak i jednostka „podrzędna”, korzystają z programu „Ewidencji zakupów i sprzedaży VAT” firmy SIGID.   W sytuacji, gdy jednostka podległa korzysta z programu innej firmy i program ten umożliwia wygenerowanie deklaracji VAT-7 (bez zaokrągleń), w formie pliku XML, (wg standardu jak dla e-deklaracji), jest możliwe zaimportowanie takiego pliku przez nasz program obsługujący jednostkę „nadrzędną”.  W sytuacji, gdy jednostka podległa nie posiada programu, będzie możliwe przekazanie danych (rejestrów) w formie „papierowej” i wprowadzenie ich w formie sumarycznej lub szczegółowej do zbiorczego rejestru VAT SIGID.

 

Zatem podsumowując -  program umożliwia:

 • pełną ewidencję zakupów i sprzedaży prowadzoną w układzie  miesięcznym lub kwartalnym,
 • odrębne rejestry dla jednostek: „nadrzędnej”  i wielu podległych,
 • wczytywanie do rejestru sprzedaży, danych (faktur i uznań) z programu „Ewidencja i Drukowanie Faktur” SIGID , z jednej lub z wielu odrębnych instalacji,
 • transfer danych z jednostek podległych do instalacji centralnej (deklaracja VAT-7 cząstkowa, rejestry zakupów i sprzedaży
 • wydruk zestawień z poszczególnych rejestrów za dowolny miesiąc oraz za dowolny dłuższy okres, dla jednej lub zbiorczo dla wielu jednostek,   
 • rozliczenie podatku VAT naliczonego z wykorzystaniem współczynnika struktury sprzedaży oraz tzw. "prewspółczynnika", z możliwością podziału na klasyfikacje budżetowe  
 • wyznaczanie wynikowej struktury sprzedaży,  automatyczne rozliczanie rocznych korekt związanych ze strukturą sprzedaży oraz tzw. "prewspółczynnikiem",  
 • przygotowanie i wydruk deklaracji  VAT-7,  VAT-7D lub VAT-7K,
 • przygotowanie i wydruk zbiorczej deklaracji  VAT-7 (obejmującej również jednostki podległe).
 • generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla jednostki nadrzędnej, dla jednostek podległych lub zbiorczego obejmującego jednostkę nadrzędną i jednostki podległe łącznie, wraz ze szczegółowym raportem kontrolnym.                    

 

(Data opr. lipiec 2016)

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]