Ewidencja i Naliczanie Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

(wersja dla Windows)

 

 

Program, obsługuje zagadnienia związane z naliczaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych, dopłat do czynszu i dodatków energetycznych. Wszelkie informacje związane z tymi zagadnieniami są rejestrowane w odrębnych bazach danych, przy czym moduł obsługujący dodatki energetyczne może korzystać z informacji związanych z dodatkami mieszkaniowymi. W ramach modułu dodatków mieszkaniowych program obsługuje dopłaty do czynszu z wykorzystaniem danych z kartotek dodatków mieszkaniowych. Obsługa dopłat do czynszu stanowi osobny moduł zagnieżdżony w module dodatków mieszkaniowych wykorzystując dane z tej kartoteki.

 

Moduł "dodatków mieszkaniowych" umożliwia:

 • Ewidencjonowanie składanych wniosków dla dodatków mieszkaniowych i dopłat do czynszu, sprawne przeszukiwanie kartoteki, sporządzanie statystycznych zestawień złożonych wniosków.
 • Program (podobnie jak inne programy SIGID), może współpracować z niektórymi programami obsługującymi Ewidencję Ludności, umożliwiając wczytanie (i kontrolę) informacji podanych we wniosku.
 • Automatyczne wyliczanie wielkości dodatku mieszkaniowego i/lub dopłaty do czynszu (lub stwierdzenie że dodatek, dopłata nie przysługuje, przy czym następuje to w oparciu o parametry, które w przypadku zmian przepisów są szybko i łatwo zmieniane przez użytkownika.
 • Wyświetlanie lub drukowanie „arkusza kontrolnego wyliczonego dodatku”, „arkusza kontrolnego dopłaty do czynszu”, zawierającego informacje na podstawie jakich danych i w jaki sposób dodatek, dopłata zostały wyliczone.
 • Wyliczony automatycznie dodatek mieszkaniowy i/lub dopłata do czynszu tworzy odrębny dla dodatku i dopłaty harmonogram wypłat, można korygować w zakresie wyliczonych kwot i terminów wypłat, można również odraczać kwoty wypłacane wnioskodawcy do kwot przekazywanych zarządcom itp.
 • Przygotowanie decyzji (wg wzorców definiowanych przez użytkownika programu), dostarczanych wnioskodawcom i „zarządcom budynków”. Ewidencjonowanie wydanych decyzji w ramach odpowiedniej kartoteki (w rejestrze decyzji).
 • Tworzenie odrębnych dla dodatku mieszkaniowego i dopłat do czynszu list wypłat, przekazywanych zarządcom i obejmujących kwoty wypłacane bezpośrednio wnioskodawcom, przy czym realizacja wypłat dla poszczególnych wniosków obsługiwana jest automatycznie. Listę wypłat można podzielić na „podlisty” typu: „wypłata gotówką”, „wypłata przelewem”, „wypłata przekazem pocztowym”, w zależności od podanej dla danego wniosku formy wypłaty. Równolegle z listami wypłat przelewem, można wygenerować zbiór transakcyjny, umożliwiający po zaimportowaniu do programu bankowego wykonanie przelewów elektronicznych a także zbiór przekazów pocztowych dla Poczty Polskiej.
 • Sporządzanie w dowolnym układzie czasowym i w różnych przekrojach zbiorczego zestawienia zrealizowanych wypłat, jak również wyliczanie (na podstawie zarejestrowanych wniosków) potrzeb finansowych na realizacje wypłat w najbliższych miesiącach.

 

Moduł „dodatków energetycznych” pozwala na:

 • Ewidencjonowanie składanych wniosków, sprawne przeszukiwanie kartoteki, sporządzanie statystycznych zestawień złożonych wniosków. Wnioski mogą być dopisywane „ręcznie”, można też wczytać dane wnioskodawcy z kartoteki „dodatków mieszkaniowych” lub powielić dane z kartoteki „dodatków energetycznych”, w przypadku składania kolejnego wniosku przez tą samą osobę.
 • Program może współpracować z Ewidencją Ludności, (podobnie jak inne programy SIGID), umożliwiając wczytanie (i kontrolę) informacji podanych we wniosku,
 • Automatyczne wyznaczenie wielkości dodatku, tworzenie harmonogramu wypłat na podstawie którego generowane są listy wypłat dla poszczególnych miesięcy. Listę wypłat można podzielić na „podlisty” typu: „wypłata gotówką”, „wypłata przelewem”, „wypłata przekazem pocztowym”, w zależności od podanej dla danego wniosku formy wypłaty. Równolegle z listami wypłat przelewem, można wygenerować zbiór transakcyjny, umożliwiający po zaimportowaniu do programu bankowego wykonanie przelewów elektronicznych a także zbiór przekazów pocztowych dla Poczty Polskiej.
 • Przygotowanie decyzji wg wzorców definiowanych przez użytkownika programu. Ewidencjonowanie wydanych decyzji w ramach odpowiedniej kartoteki (w rejestrze decyzji).
 • Sporządzanie w dowolnym układzie czasowym i w różnych przekrojach zbiorczego zestawienia zrealizowanych wypłat, jak również wyliczanie (oszacowanie na podstawie zarejestrowanych wniosków) potrzeb finansowych na realizacje wypłat w najbliższych miesiącach.

 

 

(Data aktualizacji - luty 2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]