Ewidencja i Rozliczanie Sprzedaży Kredytowej

(wersja dla Windows)

 

 

Program Ewidencji i Rozliczania Sprzedaży Kredytowej umożliwia zarejestrowanie umów sprzedaży kredytowej (np. działek, budynków, mieszkań, garaży itp.) i prowadzenie  obsługi tego zagadnienia od strony księgowej.

 

System składa się z dwóch podstawowych modułów: - z modułu “Ewidencji umów” i z modułu “Księgowości”.

 

W ramach modułu “Ewidencji” realizowane są następujące zadania:

 • dopisuje się umowy (“nowe” lub “stare”, przy czym dla umów “starych” możliwe jest wprowadzenie ewidencji uproszczonej, dla której punktem wyjścia staje się bilans zamknięcia poprzedniego roku),
 • dla każdej umowy wprowadza się niezbędne dane typu “przedmiot umowy”, kwotę, tryb spłaty (miesięczny ,kwartalny, półroczny lub roczny), sposób naliczania odsetek, terminy płatności, liczbę rat, daty: zawarcia umowy, początku spłaty, naliczania odsetek itp., numer aktu notarialnego, własne uwagi itd.
 • program umożliwia odpowiednie klasyfikowanie umów (wg kryteriów definiowanych przez użytkownika) co stanowić może podstawę do tworzenia niezbędnych zestawień zbiorczych,
 • dla każdej umowy tworzony jest automatycznie harmonogram spłat (rat kapitałowych i odsetek), który może być praktycznie w dowolny sposób w zależności od potrzeb modyfikowany przez użytkownika,
 • odsetki - od różnych umów mogą być naliczane w różny sposób (np. wg stopy kredytu refinansowego, wg stałej stopy), zgodnie z życzeniem użytkownika, który sam w ramach instalacji systemu definiuje sposoby ich naliczania (co pozwala na zarejestrowanie i rozliczanie również “nietypowych” starych umów),
 • w przypadku zmiany np. wielkości stopy procentowej, “przeliczenie” płatności odbywa się w sposób półautomatyczny i obejmuje wszystkie umowy, których dany parametr dotyczy,
 • w przypadku konieczności zmiany warunków umowy, można do danej umowy kredytowej zarejestrować aneks, z kolei do aneksu można dopisać kolejny aneks itd.
 • jeżeli jest to konieczne (gdy Urząd jest płatnikiem podatku VAT), program umożliwia naliczanie tego podatku, przy czym dla różnych umów mogą obowiązywać różne stawki podatku VAT,
 • w ramach modułu ewidencji umów można przygotować wzorce pism i następnie wyemitować pisma wg określonego klucza do wybranej grupy kredytobiorców,
 • korzystając z modułu zestawień zbiorczych, można zestawić dane z kartoteki w potrzebnym układzie.
 • w przypadku gdy umowa dotyczy sprzedaży gruntów, możliwe jest  wprowadzenie uzupełniających  danych geodezyjnych

 

W ramach modułu “Księgowości”, prowadzi się dla każdej umowy ewidencję należności (przenoszonych z kartoteki umów), jak również księguje się wszystkie dokonywane przez kredytobiorców wpłaty. Moduł umożliwia również wykonywanie zestawień np. planowanych wpływów (z tytułu płatności kolejnych rat), wyszukiwanie umów “z zaległościami płatniczymi” itd. w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika.

 

Praca w zakresie księgowości odbywa się w układzie rocznym, to znaczy zamykając  rok ustala się bilans otwarcia dla nowego roku, w postaci salda nadpłat lub zaległości. Dla kredytobiorców posiadających zaległości można przygotować i wyemitować wezwania do zapłaty.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 


Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]