Podatek Rolny/Leśny/Nieruchomości dla Osób Fizycznych

(wersja dla Windows)

 
 

Program obsługuje szczegółową ewidencję i rozliczanie osób fizycznych, podatników podatku rolnego i podatku leśnego, od nieruchomości) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Program umożliwia m.in.

 • zarejestrowanie karty gospodarstwa, karty lasu oraz zeznania podatkowego na podatek od nieruchomości wraz z danymi osobowymi i adresami gospodarstwa i nieruchomości,
 • obliczenia indywidualne lub grupowo podatku,
 • wydrukowanie nakazów podatkowych indywidualnie lub grupowo wg podanych warunków (np. dla wybranej wsi),
 • automatyczne przekazanie danych do Księgowości Podatkowej, wieloletnich rejestrów wymiarowych,
 • wprowadzanie i wieloletnie rozliczanie z roku na rok ulg zwolnień z obowiązku upraw, ulg nabycia, ulg inwestycyjnych, ulg żołnierskich, ulg górskich,
 • rejestrowanie i drukowanie decyzji przypisowych, odpisowych, umorzeniowych, zaniechania poboru podatku,
 • wprowadzanie zmian w podstawach opodatkowania i ewidencjonowanie tych zmian w wieloletnich archiwach podstaw opodatkowania,
 • dokonanie różnego rodzaju zestawień statystycznych podatników i gruntów, wg wsi, klas gospodarstw itp. wg kart gospodarstw, lasu, nieruchomości lub wg wieloletnich rejestrów wymiarowych,
 • symulowanie wysokości dochodów gminy zależnie od wartości przeliczników i stawek użytych do symulacji dochodów oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych,
 • drukowanie kontokwitariuszy w przypadku inkasa podatku rolnego przez sołtysów wsi,
 • drukowanie bankowych dowodów wpłaty, pocztowych potwierdzeń odbioru oraz pocztowej książki nadawczej.

 

Program uwzględnia m.in. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138), m.in. tworzenie raportów i zbiorczych zestawień wg kryteriów definiowanych przez użytkownika, eksport danych do pliku w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML).

 

Podatek leśny liczony jest wg ha przeliczeniowych dla gatunków zadrzewień w klasach bonitacji lub w sposób uproszczony wg ha fizycznych, gdy nie podano szczegółów dotyczących gruntów leśnych.

 

Program jest w pełni sparametryzowany. Użytkownik definiuje nie tylko kwoty stawek podatkowych i teksty prawne drukowane na nakazach i decyzjach, ale także nazwy tytułów podatkowych nieruchomości obowiązujące w gminie wg lokalnej uchwały samorządu.

 

Program jest instalowany wraz z Księgowością Podatkową, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczanie odsetek, sald, zaległości, nadpłat, drukowanie upomnień i tytułów egzekucyjnych itd.).

 

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

 

(Data aktualizacji - luty 2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]