Ewidencja Opłat Dzierżawnych

(wersja Windows)

 

Program Ewidencja Opłat Dzierżawnych ma możliwość pracy w jednym z kilku trybów:

- Ewidencja Opłat Dzierżawnych

- Ewidencja Decyzji Zajęcia Pasa Drogi

- Ewidencja Opłat za Lokale Komunalne

- Ewidencja Opłat Parkingowych

- Ewidencja Opłat za Tablice Reklamowe

W zależności od wybranego trybu pracy program przeznaczony jest do ewidencji i rozliczania płatności wynikających z zawartych pomiędzy stronami umów (lub wydanych decyzji w przypadku zajęcia pasa drogi), których przedmiotem mogą być dowolnego rodzaju nieruchomości, grunty, lokale (wraz z opłatami za media), tablice i itp.

Możliwe jest także przygotowanie w oparciu o program dowolnych tekstów umów, decyzji, informacji o opłatach.

 Do ewidencji programu wprowadza się dane niezbędne do kontroli i naliczania płatności wynikających z treści umowy, dane te to między innymi:

  • data zawarcia i obowiązywania umowy/decyzji/opłaty (mogą być wieloletnie, jednorazowe, odnawialne z roku na rok), kwota i sposoby płatności (jednorazowo, półrocznie, kwartalnie, miesięcznie oraz w sposób definiowany dowolnie przez użytkownika), terminy płatności w roku zawarcia umowy i latach następnych.
  • dane osób, które zawarły umowę z urzędem wraz danymi adresowymi i dodatkowymi uwagami, nie jest ograniczona liczba osób będących stronami umowy, jako strony umowy można wprowadzić także osoby prawne.
  • przedmiot umowy np. grunt, budynek, kiosk, lokal, chodnik, ulica itd., fragment powierzchni większego obiektu z podaniem (lub nie) lokalizacji (adres oraz w ujęciu geodezyjnym: obręb, mapa, arkusz, działka, część itp.) wartości, powierzchni itd.

Nie jest ograniczona liczba możliwych do wprowadzenia przedmiotów opłaty.

Na podstawie podanych w umowie danych program dokonuje wyliczeń kolejnych płatności i po weryfikacji przez operatora księguje na kontach do rozliczeń każdą z umów. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia korekty płatności, odpisu, przypisu dodatkowego, naliczenia ew. odsetek, wysłania wezwania do zapłaty lub (opcjonalnie) faktury obciążającej za kolejną ratę. Program pozwala na wykonywanie zestawień bazujących na danych z kartotek wybranych wg warunków podawanych przez użytkownika, także dane ujmowane do zestawienia może wyznaczać użytkownik.

Pozycje po wygaśnięciu wraz z kartami kontowymi są dostępne dla użytkownika, możliwe jest wprowadzanie aneksów, opłaty wieloletnie są przez program automatycznie prowadzone z roku na rok. Program umożliwia odnawianie opłat na podstawie danych zawartych w poprzedniej umowie/decyzji w celu przyspieszenia sporządzania i rejestracji nowych pozycji. Redagowanie tekstu pisma (jeżeli opłaty są powielarne) możliwe jest w oparciu o definiowany przez użytkownika wzorzec, który jest wypełniany danymi o nowym płatniku.

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

 

(Data opr. wrzesień 2017)

 

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2020 All right reserved [obsługa przeglądarek]