Podatek od Środków Transportowych

(wersja Windows )

 

Program obsługi Podatku Od Środków Transportowych umożliwia prowadzenie rejestru pojazdów i ich właścicieli, oraz automatyczne obliczenie kwot należnego podatku. Wyliczone kwoty (i ich terminy płatności) przekazywane są następnie do księgowości podatkowej na indywidualne konta podatnika. Dane dla podatnika posiadającego kilka pojazdów zapisywane są na jednym wspólnym koncie. Program automatycznie uwzględnia ulgi związane z faktem niewystępowania obowiązku podatkowego przez okres pełnego roku. Dane podatkowe dla każdego pojazdu mogą być dowolną ilość razy w ciągu roku korygowane na podstawie składanego załącznika do deklaracji DT-1/A.

 

W ramach obsługi rejestru pojazdów możliwe do wykonania są następujące czynności:

 • przeglądanie rejestru
 • wpisanie do rejestru podatnika i/lub pojazdu na podstawie danych z deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A
 • zmiana danych dla pojazdu oraz podatnika
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • ręczne wprowadzenie kwoty odpisu (przypisu)
 • usunięcie z rejestru pojedynczego pojazdu
 • usunięcie z rejestru wszystkich pojazdów podatnika
 • otwarcie konta podatnika i przekazywanie danych z ewidencji do księgowości podatkowej, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczanie odsetek, sald, zaległości, nadpłat, drukowanie upomnień itd.),
 • naliczenie nowych stawek dla grupy podatników
 • wydruk deklaracji DT-1 wraz z załącznikami DT-1/A

 

W ramach obsługi tabeli stawek podatku można wykonać

 • przeglądanie tabeli
 • wprowadzenie klasyfikacji podatkowej na podstawie obowiązującej uchwały
 • zmianę parametrów opisujących daną pozycję w tabeli stawek podatku

 

Dodatkowa opcja NOWY ROK pozwala na przepisanie stawek podatku oraz rejestru pojazdów na następny rok.

 

Moduł zestawień pozwala dokonać szeregu zestawień kontrolnych, w tym m.in. symulację przyszłych dochodów oraz zestawienie skutków obniżenia stawek.

Integralną częścią programu Podatek Od Środków Transportowych, jest Księgowość Podatkowa.

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności  w programie uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2020 All right reserved [obsługa przeglądarek]